w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 44 dni temu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
do spraw: systemu prawa lotniczego w Wydziale I Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer ref.: Oferta pracy LEP-1/2-58/2019

ZAKRES ZADAŃ

 • Inicjowanie, przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w celu zapewnienia ich zgodności legislacyjnej i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Opracowywanie projektów opinii prawnych w odpowiedzi na zapytania skierowane przez pracowników innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz przez podmioty i instytucje zewnętrzne;
 • Udział w posiedzeniach Komisji Prawniczych i innych spotkaniach międzyresortowych w celu przedstawienia, wyjaśnienia i obrony przyjętych przez Urząd propozycji w zakresie dotyczącym systemu prawa lotniczego;
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach legislacji zewnętrznej i udział w spotkaniach międzyresortowych;
 • Udział w spotkaniach organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu z podmiotowami zewnętrznymi dotyczących kwestii merytorycznych, lecz wymagających wsparcia prawnego;
 • Udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje międzynarodowe dotyczące kwestii merytorycznych w celu wypracowania projektu aktu prawnego bądź uzgodnienia w zakresie jego interpretacji i stosowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze legislacji
 • Wiedza z zakresu prawa lotniczego i działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego, europejskiego instytucjonalnego oraz procedury administracyjnej;
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze prawa lotniczego
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta lub ukończona aplikacja (preferowaba aplikacja legislacyjna lub radcowska)
 • Znajomość prawniczych programów komputerowych: LEX, Legalis, Eurlex, Lex Polonica
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
 • skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych niniejszego ogłoszenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 15 lipca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LEP-1/2-58/2019"

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. (do administracyjnych)

OFERUJEMY:

 • stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej - umowa o pracę;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 4 600 PLN (mnożnik kwoty bazowej 2,4);
 • dodatek za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • nagrody uznaniowe;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 50, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Praca w mieście