w aktówce

To ogłoszenie wygasło 53 dni temu

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

poszukuje osób na stanowisko:

Adwokat / Radca Prawny
(w pełnym wymiarze czasu pracy)

Miasto: Poznań

Region: wielkopolskie

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych,
 • budowanie i utrzymanie trwałych relacji biznesowych z klientami,
 • współpraca z innymi członkami zespołu i nadzorowanie ich pracy.

Wymagania:

 • tytuł Radcy Prawnego/ Adwokata,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w korporacji lub kancelarii,
 • bardzo dobra znajomość i minimum 5 lat praktyki w zakresie następujących dziedzin: prawo spółek, prawo działalności gospodarczej, prawo pracy, 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (w mowie i piśmie) uwzględniająca terminologie prawniczą,
 • bardzo duże umiejętności komunikacyjne, zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, 
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • pracę w działającej od wielu lat na rynku poznańskim kancelarii,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku
"APLIKUJ" / "APLIKUJ TERAZ"

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przesyłanych dokumentach należy umieścić następującą klauzulę:

 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.
  z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych, 
  w zakresie nie wynikającym z art. 221 KP, dla potrzeb rekrutacji, w związku z którą składam aplikację."

albo

 • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. 
  z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych, 
  w zakresie nie wynikającym z art. 22KP, dla potrzeb rekrutacji, w związku z którą składam aplikację oraz przyszłych rekrutacji."

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie nie wynikającym z art. 221 KP, przez Kancelarię Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. z siedzibą
w Poznaniu na zasadach określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna – zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: cv oraz list motywacyjny) jest Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k  z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 79a w  Poznaniu (kod pocztowy: 60-529), tel.: +48 61 847 37 76, adres e-mail: biuro@urowska.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz dla celów przyszłych rekrutacji – jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa (w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy), a ich podanie jest niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe wskazane w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności dane wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która zostanie wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie tego procesu.

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje zadania, np. dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT.

6. Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe należą do zwykłych danych osobowych, chyba
że w dokumentach rekrutacyjnych zostały dobrowolnie wskazane przez Panią/Pana dane szczególnych kategorii.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) dostępu do Danych osobowych,

2) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;

3) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,

c) Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu,

e) przenoszenia danych, w tym do:

i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;

ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody będzie równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia rekrutacyjnego, 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na cele jednego procesu rekrutacyjnego - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, wydłużonego o okres 1 miesiąca,

b) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji przyszłych – 2 lata.

Praca w mieście