w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 63 dni temu

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367), ogłasza w dniu 29 maja 2019 r. konkurs o sygnaturze K-110-18/19.

I. Oznaczenie stanowiska:

Specjalista w zakresie psychologii

Miejsce pracy: Warszawa
Numer ref.: K-110-18/19

w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie 
dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m. st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie 
dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Liczba wolnych stanowisk: 5

Do zadań specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie należy przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 76).

II. Wymagane kwalifikacje:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Mile widziane:

 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres.

III. Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychologii;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychologii wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 10. do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
Oświadczenia są do pobrania na stronie: 
http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Zgłoszenia z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127
pok. 359B, III piętro
00-898 Warszawa

w terminie do dnia 4 września 2019 r.  osobiście lub drogą listowną  
za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 367).

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Kryteria oceny:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II  etap – sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Praca pisemna oceniana jest w skali od 0 do 20 punków;
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna, do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 10 punków z pracy pisemnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest
  w skali od 0 do 10 punktów.

Po I etapie konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, która zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.  

Przewidywany termin opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z miejscem i terminem II etapu konkursu ustalam na dzień  10 września 2019 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, mogą odbierać dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury konkursowej.

Odbioru dokumentów można dokonywać w pokoju nr 359B w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego
w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku innych danych, w tym danych kontaktowych, na podstawie  zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego
  w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. 
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie. 
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Praca w mieście