w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Zastę[pca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lubartów, lubelskie, Polska
38 dni temu
od 0 do 0 (netto)

To ogłoszenie wygasło 31 dni temuOgłoszenie o konkursie na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896).

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie
dokumentów określonych w § 12, ust.1 i 3 Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018, poz.393) tj.:

1. podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem tj.:

  • prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie dokumentów, których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ w Lubartowie" należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie przy ul. Cichej 14,
21-100 Lubartów lub przesłać w tym terminie na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na adres wskazany w złożonych dokumentach.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
SPZOZ w Lubartowie są dostępne w dni powszednie w godz. 7.25 - 15.00, a także można je zaczerpnąć ze strony: WWW.spzoz-lubartow.pl oraz z Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000098568, i Rejestru Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000002947.

Lubartów 3.06.2019 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy do spraw Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Lekarz Wojciech Dzierżak

Praca w mieście