w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista/Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych w Wydziale do spraw Analiz Rynku Transportowego

Warszawa, mazowieckie, Polska
124 dni temu

To ogłoszenie wygasło 103 dni temu

Ogłoszenie o rekrutacji nr 41/2019

Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista/Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych w Wydziale do spraw Analiz Rynku Transportowego

Podstawowe obowiązki:

 1. Realizacja działań związanych z budową zintegrowanego modelu ruchu dla sektora transportu.
 2. Udział w pracach nad dokumentami związanymi ze strategicznymi programami rządowymi oraz programami wsparcia i dokumentami wdrożeniowymi, w tym udział w przygotowaniu rozwiązań systemowych w zakresie przygotowania i realizacji projektów.
 3. Realizacja zadań związanych z opracowaniem analiz strategicznych dla sektora transportu.
 4. Sporządzanie informacji okresowych dotyczących projektów transportowych współfinansowanych ze środków wspólnotowych realizowanych w Polsce i Europie.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty i Starszego specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty i Ekspert.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Staż pracy co najmniej 5 lat w przygotowaniu lub realizacji projektów inwestycyjnych drogowych lub kolejowych lub zarządzania siecią transportową.
 3. Znajomość problematyki sektora transportu.
 4. Doświadczenie zawodowe w obszarze analiz/modelowania ruchu – 1 rok lub doświadczenie w ramach praktyk, staży, projektów, aktywności w kołach naukowych związanych z tematyką modelowania ruchu.
 5. Znajomość zasad prognozowania i modelowania ruchu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, umiejętność obsługi co najmniej 1 programu do makro modelowania.
 6. Umiejętność pracy na bazach danych i analizy danych.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz, raportów i opracowań pisemnych oraz prezentacji wyników raportów.
 8. Znajomość języka angielskiego.
 9. Biegła znajomość pakietu MS Office.
 10. Bardzo dobra organizacja pracy.
 11. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 12. Umiejętność pracy w zespole.
 13. Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem:

  • e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub

  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
   z dopiskiem „IOD”.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
  w CUPT.

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 r., poz. 894 ze zm.).

 • CUPT przetwarza dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej w związku
  z ubieganiem się kandydata o zatrudnienie, w tym zapewnienia transparentności procesu, tj. odzwierciedlenia w dokumentacji z przebiegu rekrutacji informacji o imionach i nazwiskach wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na dane stanowisko.

 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 • CUPT będzie przetwarzał dane osobowe podane w procesie rekrutacji do czasu wycofana zgody na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie i w dowolny sposób (pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej).

 • Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe jednak CUPT, jako pracodawca ma prawo uzyskania danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną przekazane dla celu przeprowadzenia rekrutacji, CUPT nie będzie mógł włączyć kandydata w proces ubiegania się o zatrudnianie.

 • CUPT gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu
  do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Natomiast mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CUPT.

 • CUPT dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych owych kandydatów, którzy
  nie zostali wyłonieni w rekrutacji, ze wszystkich nośników będących w posiadaniu, nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji,
  z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu, CUPT dokona anonimizacji danych w zakresie imienia i nazwiska kandydatów, we wszystkich dokumentach dotyczących rekrutacji, w tym również w poczcie elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i przesyłanie Aplikacji wraz z klauzulą o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.

......................................................

Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@cupt.gov.pl wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila. CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje. Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.

UWAGA: termin składania Aplikacji upływa w dniu 28 sierpnia 2019 r.

 

Aplikuj teraz

Praca w mieście