w aktówce

To ogłoszenie wygasło 151 dni temu

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI AR-MOCZYDŁO W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ds. TECHNICZNYCH

„AR-MOCZYDŁO" W WARSZAWIE

Zadania i obowiązki członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej AR-Moczydło w Warszawie

określają  Statut  i , Regulamin Zarządu i Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło".

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

1. Wykształcenie co najmniej średnie — preferowane wyższe oraz uprawnienia budowlane, w tym uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego,

2. dla wykształcenia średniego: co najmniej 8 letni staż pracy, w tym 3 letni staż na stanowisku kierowniczym, dla wyższego wykształcenia: co najmniej 4 letni staż pracy, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym,

3. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

4. znajomość  ustawy o gospodarce nieruchomościami,

5. umiejętnego kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

6. komunikatywność, rzetelność, umiejętność  podejmowania decyzji,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,

9. dyspozycyjność,

10. dobra znajomość obsługi  komputera,

11. znajomość  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło".

 II  Wymagane dokumentu przy składaniu ofert: 

1. Życiorys (CV) wraz z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatami (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),

2. list motywacyjny,

3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,

4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  staż pracy,

5. aktualną informację  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawiona nie wcześniej nie 2 miesiące przed datą upływu składania aplikacji),

6. oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sadowego związanego z dotychczasowa działalnością  gospodarczą lub inną,

7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,

8. oświadczenie o niekaralności  za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo karne skarbowe,

9. oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko członka Zarządu  Spółdzielni z działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

 10. pisemną  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 ze zmianami,

11. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej,

12. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,

III.  Dokumenty należy składać lub przesłać elektronicznie w terminie do:

20 września 2019r.

IV.  Miejsce składania dokumentów:

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie na adres;

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „AR-Moczydło” Ul. Mielczarskiego 8 02-798 Warszawa

2. Lub bezpośrednio w Biurze Spółdzielni   „AR-Moczydło” Ul. Mielczarskiego 8 w godzinach urzędowania,

3. Lub na adres: zarzadmoczydlo@gmail.com

Z dopiskiem/tytułem w mailu:

„Postępowanie konkursowe  na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej   „AR-Moczydło” w Warszawie NIE OTWIERAĆ”.

Na kopercie/piśmie przewodnim w mailu zawierającym załączniki nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących kandydata.

W przypadku przesłania dokumentów w wersji elektronicznej i po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu kandydata do dalszego postępowania ( rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy), należy przynieść wersję papierową wymaganych  dokumentów.

Statut Spółdzielni oraz Regulamin  Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni

www. ar-moczydlo.waw.pl

Praca w mieście