w aktówce

To ogłoszenie wygasło 116 dni temu

Protokolant sądowy - Stażysta
(umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
20.09.2019
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Numer referencyjny
Kd-111-18/2019

Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Kd-111-18/2019

Wolne stanowiska:

Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny, 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
 • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
 • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem;

OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI:

Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • miłą atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
 • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie do dnia 25 września 2019 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661, 662.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) w dniu  27 września 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności szybkiego pisania (Mistrz Klawiatury);
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE

Praca w mieście