w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 12 dni temu

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-26/19  na wolne stanowisko

INSPEKTOR w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych

Miejsce pracy: Warszawa
Numer ref.: K-110-26/19

I. Miejsce świadczenia pracy: 

al. „Solidarności” 127.

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 3

III. Zakres zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie materiałów otrzymanych i wysyłanych w obiegu korespondencyjnym oraz wytworzonych w jednostce organizacyjnej,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i kart,
 • zapewnienie należytej ochrony informacjom niejawnym przetwarzanym w Kancelarii,
 • zapewnienie właściwego oznaczenia materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,
 • sprawowanie nadzoru nad materiałami pozostającymi na stanie ewidencyjnym Kancelarii,
 • wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z wykonywaniem kopii, odpisu, wypisu, wydruku lub tłumaczenia dokumentów, a także zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,
 • kompletowanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii oraz przekazywanie ich do archiwum;
 • niszczenie zbędnych materiałów zarejestrowanych w kancelarii,
 • dostarczanie i odbiór przesyłek niejawnych do adresatów miejscowych oraz z wykorzystaniem poczty specjalnej KGP,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, za pośrednictwem Kierownika Kancelarii Tajnej w zakresie ochrony informacji niejawnej oraz zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej,
 • koordynowanie oraz prowadzenie spraw związanych z wnioskami kontroli operacyjnej (przyjmowanie w wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, rejestrowanie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, prowadzenie „rejestru postanowień kontroli operacyjnej”, przekazywanie po dekretacji do rozpoznania sędziom wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, zwrot wnioskodawcom stosownej dokumentacji,
 • protokołowanie na posiedzeniach niejawnych.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wyższe min. I stopnia, 
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydane przez ABW lub SKW, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania mile widziane:

 • bezwzrokowa umiejętność pisania na klawiaturze komputera,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach, stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe w Kancelarii Tajnej.

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, 
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, 
 • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej,
 • perspektywę zatrudnienia na etat.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
 4. Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wydanego przez ABW lub SKW, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 5. Kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. 
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie, do pobrania na stronie: 
http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wa%C5%BCne-dokumenty/

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 8 października 2019 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359B, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 15 października 2019r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej. 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

XI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że: 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku innych danych, w tym do danych kontaktowych, na podstawie  zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. 

 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Praca w mieście