w aktówce

To ogłoszenie wygasło 16 dni temu

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-29/19 na wolne stanowisko

ARCHIWISTA

Miejsce pracy: Warszawa
Numer ref.: K-110-29/19

I. Miejsce świadczenia pracy: 

al. „Solidarności” 127.

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Zakres zadań na stanowisku:

Prowadzenie i wykonywanie czynności należących do zakresu działania archiwum zakładowego,
w szczególności:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego,
 • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,
 • udostępnianie zgromadzonej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 • przygotowywanie dokumentacji do brakowania, udział w komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • ukończony kurs dla archiwistów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

V. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w archiwum zakładowym,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu Word i Excel,
 • podstawowa znajomość aktów prawnych regulujących pracę archiwum,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, w tym udział w rozprawach i bliską współpracę z sędziami,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz numerem telefonu kontaktowego).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu dla archiwistów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętnościi kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie, do pobrania na stronie: 
http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wa%C5%BCne-dokumenty/

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 4 października 2019 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359B, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 11 października 2019r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej. 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

XI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że: 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.

 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku innych danych, w tym do danych kontaktowych, na podstawie  zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone. 

 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Praca w mieście