w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Dyrektor Centrum Kultury

Izabelin, mazowieckie, Polska
15 dni temu

To ogłoszenie wygasło 1 dni temu

Wójt Gminy Izabelin

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Centrum Kultury Izabelin


I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury Izabelin, ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin

II. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

III. Forma zatrudnienia:  (3-7 lat): powołanie na czas określony od 1 stycznia 2020r. 

IV. Wymagania dla kandydata:

Do konkursu można przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada wykształcenie wyższe II stopnia (mile widziane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze);
 • posiada minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych,
  w tym edukacyjnych lub w pracy w obszarze kultury;
 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
  lub w zarządzaniu projektami;
 • posiada nieposzlakowaną opinie oraz pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. O których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1311);
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

2) Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury
  i finansów publicznych;
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury;
 • dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 • znajomość specyfiki kulturalno–społecznej gminy Izabelin;
 • doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
 • doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych, plenerowych, w tym imprez masowych;
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
 • umiejętności organizacyjne w tym znajomość i doświadczenie w zarządzaniu, zdolność do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;
 • kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwiająca swobodną komunikację;
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zarządzanie i realizacja zadań statutowych Centrum Kultury Izabelin;
 2. opracowywanie programu działalności Centrum Kultury Izabelin oraz nadzór
  nad jego wdrażaniem i realizacją;
 3. bieżące kierowanie działalnością samorządowej instytucji kultury;
 4. kierowanie gospodarką finansową instytucji;
 5. zarządzanie mieniem Centrum Kultury Izabelin;
 6. ustalanie planu rzeczowego i finansowego Centrum Kultury Izabelin oraz jego zmian;
 7. kontrola wewnętrzna realizowanych działań pod kątem zgodności z przepisami prawa;
 8. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji (zatrudnianie, nagradzanie, karanie karami porządkowymi, zwalnianie);
 9. ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności swoich zastępców;
 10. współpraca z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami na rzecz dobra mieszkańców gminy;
 11. współpraca w sferze kultury ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, a także forum gminnym, krajowym i międzynarodowym;
 12. analiza i wybór ofert artystycznych i sportowych w celu dopasowania programu Centrum Kultury Izabelin do potrzeb i oczekiwań mieszkańców;
 13. tworzenie imprez, wydarzeń i inicjatyw, które będą zachęcały mieszkańców do troski o dobro wspólne oraz integrowały mieszkańców gminy celem budowania społeczeństwa obywatelskiego;
 14. nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez;
 15. zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych i finansowych z wykonania planu budżetu oraz działalności, wydawanie zarządzeń, komunikatów itp.;
 16. nadzór i koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.

VI. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z motywacją kandydowania
  na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin oraz zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy;
 2. pisemny autorski program działania (funkcjonowania i rozwoju) Centrum Kultury Izabelin, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe
  i potencjał rozwojowy, o objętości maksymalnie do 15 stron formatu A4, w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF);
 3. własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
  i adresem mailowym;
 4. własnoręcznie podpisane kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe (odpisy lub kserokopie dokumentów);
 5. oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311);
 6. oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) uczestnika konkursu
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje;
 8. oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Centrum Kultury Izabelin,
  o której mowa w ust. 2 powyżej;
 9. dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin, zgodnie
  z przepisami RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.

Autorska koncepcja programowa i organizacyjna Centrum Kultury Izabelin powinna zawierać w szczególności:

 • założenia organizacyjno-finansowe dla Centrum Kultury Izabelin (w tym założenia struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania itd.);
 • opracowania planu organizacyjnego wraz z terminarzem  dotyczącym działalności merytorycznej placówki;
 • opracowania planu stworzenia satysfakcjonującej społeczność lokalną oraz zgodną z jej aspiracjami i potrzebami oferty cyklicznych zajęć warsztatowych: artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych oraz pozwalającą na ekspresję artystyczną, w tym inspirowaną lokalną tradycją i historią;
 • opracowania założeń organizacyjnych i programowych działań w zakresie muzyki, teatru, filmu i sztuk plastycznych umożliwiających kreowanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz umożliwiających kontakt społeczności lokalnej
  z różnymi przejawami kultury profesjonalnej i amatorskiej;
 • określenia form współpracy między Centrum Kultury Izabelin a podmiotami zewnętrznymi w tym instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami i twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających w gminie Izabelin oraz społecznością lokalną;
 • opracowania założeń i planów komunikacyjno–informacyjnych na rzecz budowy wizerunku Centrum Kultury Izabelin oraz promocji jego działalności;
 • uwzględnienia specyfiki placówki wynikającej z lokalizacji instytucji.

VII. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

 1. Podpisane oferty wraz z załącznikami i spisem wszystkich dokumentów składanych w ofercie  przez kandydata należy:

a) składać w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, w Kancelarii Ogólnej na parterze
b) przesłać pocztą na adres Urzędu tj. Urząd Gminy Izabelin ul.3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM  KULTURY IZABELIN” 

Termin składania ofert: 22 października 2019 r. do godziny 15:30. 

Określony termin dotyczy również ofert przesłanych pocztą. O terminowości złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Izabelin.

Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a) I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów
b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna;

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

3. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin oraz na tablicach informacyjnych
w Urzędzie Gminy Izabelin;

4. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.gminaizabelin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin
w zakładce: „praca”;

5. Wójt gminy Izabelin może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin;

6. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie
się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;

7. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno–finansowymi działalności Centrum Kultury Izabelin telefonicznie w godzinach pracy Centrum Kultury Izabelin pod nr tel. 022 752-68-11. Sprawozdania finansowe
z działalności dostępne na stronie BIP urzędu w zarządzeniu Wójta gminy Izabelin nr 48/2019. Krótka informacja o Centrum Kultury Izabelin dostępna na BIP Urzędu Gminy Izabelin przy niniejszym ogłoszeniu w zakładce: ”Praca”;

9. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 października 2019;

10. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Praca w mieście