w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 9 dni temu

Spó dzielnia Mieszkaniowa "Muranów" 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 10 tel./fax. 022/831-30-45 og asza konkurs ofert na badanie SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spó dzielni za rok 2019. Oferty pisemne zawieraj ce cen , termin realizacji i list referencyjn nale y sk ada w Sekretariacie lub przes a poczt w terminie do 16 pa dziernika 2019 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wp ywu do Sekretariatu Spó dzielni.

Praca w mieście