w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista w Departamencie Kontroli w Wydziale Kontroli na Miejscu II

Warszawa, mazowieckie, Polska
38 dni temu

To ogłoszenie wygasło 24 dni temu

Ogłoszenie o rekrutacji nr 51/2019

Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista w Departamencie Kontroli w Wydziale Kontroli na Miejscu II

 

Podstawowe obowiązki:

 1. Wykonywanie zadań związanych z kontrolą prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez CUPT na miejscu realizacji projektów i w siedzibie beneficjenta,
 • formułowania treści informacji pokontrolnej,
 • sporządzanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich wdrażania,
 • przekazywanie informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy unijnych.
 1. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi CUPT w zakresie przekazywania informacji o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych,

 2. Aktywny udział w procesie ustalania i opiniowania dokumentów regulujących proces kontroli.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.
 2. Znajomość procedur związanych z kontrolą projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.
 3. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego.
 4. Doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczeń i księgowości.
 5. Znajomość Ustawy Prawo budowlane, Warunków kontraktowych FIDIC, Ustawy Prawo zamówień Publicznych.
 6. Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.
 7. Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju (wyjazdy tygodniowe od poniedziałku do piątku na obszarze całego kraju w odstępach ok. 2-3 tyg.).
 8. Biegła znajomość pakietu MS Office.
 9. Bardzo dobra organizacja pracy.
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 11. Umiejętność pracy w zespole.
 12. Umiejętność analitycznego myślenia. 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2,
  00-844 Warszawa.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem:
  • e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
  w CUPT.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 r., poz. 2369).
 • CUPT przetwarza dane osobowe zawarte w aplikacji rekrutacyjnej w związku
  z ubieganiem się kandydata o zatrudnienie, w tym zapewnienia transparentności procesu, tj. odzwierciedlenia w dokumentacji z przebiegu rekrutacji informacji o imionach i nazwiskach wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na dane stanowisko.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • CUPT będzie przetwarzał dane osobowe podane w procesie rekrutacji do czasu wycofana zgody na ich przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie i w dowolny sposób (pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej).
 • Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe jednak CUPT, jako pracodawca ma prawo uzyskania danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną przekazane dla celu przeprowadzenia rekrutacji, CUPT nie będzie mógł włączyć kandydata w proces ubiegania się o zatrudnianie.
 • CUPT gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Natomiast mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
  w procesie rekrutacji prowadzonym przez CUPT.
 • CUPT dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w rekrutacji, ze wszystkich nośników będących w posiadaniu, nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu, CUPT dokona anonimizacji danych w zakresie imienia i nazwiska kandydatów, we wszystkich dokumentach dotyczących rekrutacji, w tym również w poczcie elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i przesyłanie Aplikacji wraz z klauzulą o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

......................................................

Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@cupt.gov.pl wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila. CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje. Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.

UWAGA: termin składania Aplikacji upływa w dniu 27 października 2019 r.

Aplikuj teraz

Praca w mieście