w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 14 dni temu

PREZYDENT MIASTA TCZEWA

OGŁASZA KONKURS NA

DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE

Nazwa i adres instytucji:
Centrum Kultury i Sztuki
83-110 Tczew, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10

Forma zatrudnienia:

Powołanie na czas określony, tj, od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia 31.01.2023 r. 

1. Kandydat przystępujący do konkursu musi spełniać następujące warunki:

1)posiadać wykształcenie wyższe magisterskie,  

2)posiadać minimum 5- letni staż pracy, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno – prawnych lub kontraktów menadżerskich),

3)posiadać obywatelstwo polskie,

4)posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

5)nie być karanym za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

6)nie być karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440), 

7)posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora instytucji kultury,

8)doświadczenie w zakresie rozwoju kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

9)posiadać zdolności organizacyjne oraz  posiadać umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,

10)znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,

11)znajomość przepisów o finansach publicznych, dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.

2. Wymagane dokumenty:

1)podpisane zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,

2)życiorys/ curriculum vitae z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5)pisemną koncepcję funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu zawierającą m.in.: propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie miasta, źródła finansowania działalności Centrum oraz zakres współpracy z działającymi na terenie miasta podmiotami w zakresie kultury,

6)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

7)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

9)oświadczenie kandydata o nie karalności związanej z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny, CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

3. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewielub pocztąna adres Urzędu 83-110 Tczew Pl. Marsz. Piłsudskiego 1 z dopiskiem: Dotyczy konkursuna kandydata na stanowiskoDyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w  terminie do dnia 28 listopada 2019 r. (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Urzędu)

4.Pozostałe informacje:

1) warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożenie kompletu dokumentów w terminie wskazanym w ogłoszeniu,

2)z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Centrum Kultury i Sztuki kandydaci mogą sięzapoznać w jej siedzibie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1,

3)konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie,

1)przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 20 grudnia 2019 r.,

2)Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (budynek przy Pl. Marsz. Piłsudskiego 1).

Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

Praca w mieście