w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 43 dni temu

Inspektor - stażysta w Oddziale Gospodarczym
(umowa o pracę na czas określony– 1 etat)

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
W WARSZAWIE
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
08.12.2019
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Numer referencyjny
Kd-111-25/2019

Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Kd-111-25/2019

WOLNE STANOWISKO:

Inspektor-stażysta w Oddziale Gospodarczym
(umowa o pracę na czas określony– 1 etat)

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej I stopnia
 2. Znajomość pakietu MS – Office (Word, Excel).
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
 4. Samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy
  w zespole, umiejętność działania pod presją czasu.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia,
 6. Kandydat nie może być karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w oparciu o tryby przewidziane
  w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie obejmującym szeroko rozumiane przygotowywanie i realizację postępowań, udział w pracach komisji przetargowych, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zamówieniami w tym przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów umów.
 2. Prowadzenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 Euro zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
  w szczególności w zakresie obejmującym szeroko rozumiane przygotowywanie
  i realizację postępowań, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zamówieniami publicznymi w tym sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, projektów umów oraz zapytań ofertowych, prowadzenie korespondencji
  z wykonawcami.
 3. Prowadzenie rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi.
 4. Udział w planowaniu zamówień publicznych.
 5. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych.
 6. Realizacja zadań związanych z wykonaniem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
  w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym.
 7. Realizacja pozostałych zadań będących we właściwości Oddziału Gospodarczego Sądu.

DODATKOWO MILE WIDZIANE:

 1. Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu
  w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;

OFERUJEMY

 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • miłą atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
 • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej
  w atrakcyjnej cenie;

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2019 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661, 662.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) w dniu 13 grudnia 2019 roku.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności (test wiedzy);
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
W WARSZAWIE

Praca w mieście