w aktówce

To ogłoszenie wygasło 22 dni temu

EKSPERT DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Warszawa
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
PROKURATURA KRAJOWA
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
10.01.2020

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na stanowisko eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej w trybie art. 3b ust 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577). 

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3 a ust. 2 ww. ustawy).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

W związku z rozwojem struktur IT w Prokuraturze Krajowej poszukujemy osób mających zajmować kluczowe stanowiska w projektowanej strukturze organizacyjnej. 

W związku z tym poszukujemy osób, które nabyły kompetencje i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem i zakładają na swojej ścieżce kariery możliwość zaangażowania się na dłuższy okres czasu w działalność w sektorze publicznym nie chcąc jednocześnie w sposób znaczący obniżać swojego dotychczasowego wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe poszukujemy osoby pełniącej rolę eksperta ds. cyberbezpieczeństwa, który realizować będzie obowiązki oraz posiada kompetencje i doświadczenie określone w ogłoszeniu.

wymiar etatu: 1,0
liczba stanowisk pracy: 1
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w projektach i wdrożeniach systemów teleinformatycznych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego; wdrażanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w skali całej organizacji;
 • identyfikowanie możliwości minimalizowania ryzyk cyberbezpieczeństwa; definiowanie rozwiązań wspólnie z właściwymi ekspertami;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PK w zakresie technicznego wdrażania rekomendacji i wytycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników wewnętrznych z zakresu zasad zachowania bezpieczeństwa – „security awareness”;
 • śledzenie nowych technologii i trendów w zakresie cyberbezpieczeństwa; ocena rozwiązań;
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu wytycznych do polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych.

Wykształcenie: wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia - preferowane informatyczne.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych 
 • z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • doświadczenie w zakresie technicznych aspektów bezpieczeństwa systemów IT;
 • znajomość na poziomie administracyjnym zagadnień sieciowych i systemów operacyjnych;
 • znajomość zagadnień związanych z IPS/IDS, DLP, VPN;
 • znajomość standardów i norm bezpieczeństwa informacji;
 • wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska: umiejętność analizy i definiowania wymagań związanych 
 • z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • umiejętności: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, samodzielności i inicjatywy, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie specjalistycznych dokumentacji technicznych;
 • dyspozycyjność tj. gotowość do pracy poza regulaminowymi godzinami pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie certyfikatów lub obycie szkoleń potwierdzających znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. CISSP, CEH);
 • znajomość COBIT;
 • znajomość aktów prawnych pomocnych w pracy dla opisywanego stanowiska.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej organizacji;
 • możliwość rozwoju poprzez finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach;
 • udział w realizacji ambitnych projektów;
 • konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości określonej dla stanowiska eksperta w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. 
 • w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych w postaci dodatków specjalnych, premii i nagród, zależnych od indywidualnego zaangażowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego w wymaganym zakresie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie: Konkurs nr PK IX K 1111.16.2018 na stanowisko eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w Biurze Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 959.

Klauzula informacyjna:

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Krajowa informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Krajowa z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 26/30, 02 – 528 Warszawa tel. 22 12 51 471, e mail biuro.podawcze@pk.gov.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka e mail. iod@pk.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1)dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  2)ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3)przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  4)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

PROKURATURA KRAJOWA

KONKURS NA STANOWISKO EKSPERTA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Praca w mieście