w aktówce
powrót do listy ogłoszeń

To ogłoszenie wygasło 11 dni temu

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Stażysta
(umowa o pracę na czas określony– 1 etat)

http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Lokalizacja
Warszawa
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Pracodawca
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Dodano
31.01.2020
http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" ">http://www.w3.org/1999/xlink">
Numer referencyjny
Kd-111-3/2020

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

(stanowisko docelowe: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Kd-111-3/2020

Wolne stanowiska:

Specjalista ds. zamówień publicznych - stażysta
Docelowo: Specjalista ds. zamówień publicznych w Oddziale Gospodarczym 
(umowa o pracę na czas określony– 1 etat)

Sąd będzie dysponował 1 wolnym stanowiskiem pracy w grupie urzędnicy (stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych)

Zatrudnienie na powyższym stanowisku poprzedzone będzie zatrudnieniem na staż urzędniczy, z tym że Dyrektor Sądu – na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.) – może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82, 
00-517 Warszawa

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia;
 2. Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – min. 1 rok.
 3. Znajomość pakietu MS – Office (Word, Excel)
 4. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
 5. Samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w oparciu o tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie obejmującym szeroko rozumiane przygotowywanie i realizację postępowań, udział w pracach komisji przetargowych, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zamówieniami w tym przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów umów.
 2. Prowadzenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 Euro zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w szczególności w zakresie obejmującym szeroko rozumiane przygotowywanie i realizację postępowań, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zamówieniami publicznymi w tym sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, projektów umów oraz zapytań ofertowych, prowadzenie korespondencji z wykonawcami.
 3. Badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Prowadzenie rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi.
 5. Udział w planowaniu zamówień publicznych.
 6. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych.
 7. Realizacja zadań związanych z wykonaniem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym.
 8. Realizacja pozostałych zadań będących we właściwości Oddziału Gospodarczego Sądu.

DODATKOWO MILE WIDZIANE (nie wymagane):

 1. Wykształcenie kierunkowe lub uzupełniające z zakresu zamówień publicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;

OFERUJEMY

 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • miłą atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
 • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z  obowiązującymi          przepisami;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2020 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661, 662.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) w dniu  14 lutego 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap –  test wiedzy;
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE

Praca w mieście